Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Завідувач юридичного відділу

Завідувач юридичного відділу

Романів Наталія Євгеніївна

Дні та часи прийому: Щовівторка з 10.00 до 12.30 та з 13.00 до 17.00
Ел.скринька: yurist@trnvk.gov.ua

Склад працівників

Оніщенко Юлія МихайлівнаГоловний спеціаліст юридичного відділу
Романів Наталія ЄвгеніївнаЗавідувач юридичного відділу

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний відділ виконкому Тернівської районної у місті ради

І. Загальні положення

 • Юридичний відділ виконкому Тернівської районної у місті ради (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету районної у місті ради, утворюється районною у місті радою у межах затвердженої нею структури і загальної чисельності, безпосередньо підпорядкований голові районної у місті ради.
 • Відділ користується печатками та штампами виконкому районної у місті ради.
 • Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексом законів про працю України, «Про звернення громадян», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Законом України «Про доступ до публічної інформації» та іншими законами, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» та іншими постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади вищого рівня, рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», рішеннями Тернівської районної у місті ради та її виконавчого комітету, іншими нормативними актами, цим Положенням.З питань організації та проведення правової роботи юридичний відділ керується актами Мін'юсту України.
 • Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду головою районної у місті ради на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняється з роботи за розпорядженням голови районної у місті ради.
ІІ. Основні завдання

 • Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів виконкомом районної у місті ради, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів виконкому районної у місті ради в судах.
 • Недопущення видання нормативно-правового акта, а також подання проектів таких актів виконкому районної у місті ради для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичним відділом виконкому районної у місті ради.
 • Надавати голові районної у місті ради пропозиції щодо приведення нормативно- правових актів та інших документів виконкому районної у місті ради, у відповідність із законодавством, які є обов'язковими для розгляду головою районної у місті ради.

III. Обов'язки

Юридичний відділ виконкому районної у місті ради відповідно до покладених на нього завдань:

 • Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері місцевого самоврядування, правильного застосування законодавства в виконкомі районної у місті ради.
 • Бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції виконкому районної у місті ради.
 • Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень, що подаються на підпис голови районної у місті ради, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 • Проводить правову (юридичну) експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами виконкому районної у місті ради погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 • Переглядає разом із структурними підрозділами виконкому районної у місті ради нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.
 • Інформує голову районної у місті ради про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.
 • Разом із заінтересованими структурними підрозділами виконкому районної у місті ради узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері.
 • Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів виконкому районної у місті ради, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 • Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.
 • Проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності виконкому районної у місті ради, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості.
 • Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності виконкомом районної у місті ради, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.
 • Подає пропозиції голові районної у місті ради про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода.
 • Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові районної у місті ради письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
 • Здійснює методичне керівництво правовою роботою у виконкомі районної у місті ради, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови районної у місті ради щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності виконкому районної у місті ради, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичного відділу, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів.
 • Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує їх зберігання та підтримання у контрольному стані.
 • Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.
 • Організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичного відділу виконкому районної у місті ради, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції виконкому районної у місті ради, а також за дорученням голови районної у місті ради розглядає звернення громадян, звернення та запитання депутатів місцевих рад.
 • Надає інформацію відповідно до норм діючого законодавства України.
 • Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників виконкому районної у місті ради.

IV. Права

Юридичний відділ виконкому районної у місті ради має право:

 • Перевіряти дотримання законодавства структурними підрозділами виконкому районної у місті ради.
 • Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на відділ завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичного відділу.
 • Залучати спеціалістів структурних підрозділів виконкому районної у місті ради за погодженням з їх керівниками до підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.
 • Інформувати голову районної у місті ради про покладення на відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичного відділу необхідних матеріалів.
 • Готувати проекти рішень районної у місті ради, її виконкому, розпоряджень голови районної у місті ради з питань, віднесених до компетенції відділу.
 • Вносити пропозиції про вдосконалення правової роботи, організації праці, а також усунення недоліків у діяльності відділу.
 • Брати участь у засіданнях виконкому районної у місті ради, нарадах, семінарах, що поводяться у виконкомі районної у місті ради, у разі розгляду на них питань застосування законодавчих та нормативних актів.
 • Брати участь у судових засіданнях при розгляді адміністративних, господарських, цивільних та кримінальних справ в межах делегованих повноважень.
 • Користуватись комп'ютерною технікою та відповідними програмними засобами, мережею Інтернет, архівом виконкому районної у місті ради для забезпечення в процесі своєї діяльності виконання покладених на відділ завдань і обов'язків.
 • Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи виконкому районної у місті ради.
 • Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення районної у місті ради та її виконкому прийняті в межах їх повноважень.
 • Приймати участь у здійсненні планування діяльності з підготовки та оприлюднення проектів регуляторних актів, перегляду, відстеження результативності їх впливу, в підготовці проектів рішення про прийняття та зупинення дії регуляторного акта, скасування чи необхідності залишення без змін або необхідності перегляду.

V. Організація роботи відділу 

 • Відділ працює відповідно до перспективного та поточного планів роботи районної у місті ради, її виконавчого комітету, та поточного плану роботи відділу.
 • На посаду завідувача юридичного відділу виконкому районної у місті ради призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п'ять років.
 • Завідувач юридичного відділу:
 1. забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;
 2. подає пропозиції голові районної у місті ради, щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичного відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством.
 • Працівники відділу несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них функціональних обов'язків.

 

У своїй роботі юридичний відділ виконкому районної у місті ради керується: