Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Завідувач відділу бухгалтерського обліку

Завідувач відділу бухгалтерського обліку

Воробйова Алла Анатоліївна

Дні та часи прийому: щопонеділка, щовівторка з 10.00 до 12.30 та з 13.00 до 16.30
Ел.скринька: bugalter@trnvk.gov.ua
Загальний стаж: 35 років (10 років стаж державної служби)
Освіта: вища економічна
Посада: Завідувач відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер
Рік народження: 1964
Телефон: 423-20-86

Склад працівників

Воробйова Алла АнатоліївнаЗавідувач відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер423-20-86
Половинська Світлана АнатоліївнаГоловний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку
Шамрай Олена АнатоліївнаГоловний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку
Гуменюк Лариса ВолодимирівнаГоловний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку виконкому Тернівської районної у місті ради

I. Загальні положення

 • Відділ бухгалтерського обліку виконкому Тернівської районної у місті ради (далі Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету районної у місті ради, утворюється районною у місті радою у межах затвердженої нею структури та загальної чисельності, їй підзвітний і підконтрольний.
 • Відділ користується печатками та штампами виконкому районної у місті ради. Відділ має печатку "Для фінансових документів".
 • Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про боротьбу з корупцією», «Про звернення громадян», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, типовим положенням «Про бухгалтерську службу бюджетної установи», рішеннями органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади вищого рівня, рішеннями Тернівської районної у місті ради та її виконавчого комітету, цим Положенням.
 • Відділ здійснює виконавчі та інші функції згідно повноважень, делегованих виконкому районної у місті ради рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2011 № 259 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів».
 • Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду головою районної у місті ради на конкурсній основі після погодження з органом Державної казначейської служби за місцем обслуговування, та звільняється з роботи за розпорядженням голови районної у місті ради після погодження з органом Державної казначейської служби за місцем обслуговування.
II. Основні завдання та функції

Відділ здійснює:

 • Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконкому Тернівської районної у місті ради та складення звітності.
 • Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
 • Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
 • Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
 • Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

III. Обов'язки

Відділ зобов'язаний:

 • Вести бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.
 • Складати та своєчасно подавати на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством.
 • Здійснювати поточний контроль за:
 • дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
 • правильністю зарахування та використання власних надходжень
 • веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
 • своєчасно та у повному обсязі перераховувити податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.
 • забезпечувати дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
 • використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
 • інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
 • Забезпечувати:
 • дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
 • достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;
 • повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
 • зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності.
 • Брати участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
 • Здійснювати заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами.
 • Проводити експертизу нормативно-правових актів, що стосуються складання проекту бюджету, кошторису доходів та видатків, забезпечення його виконання, внесення змін відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Здійснювати контроль за вірним:
 • оформленням документації щодо надходжень та використання товарно матеріальних цінностей;
 • витрачанням фонду заробітної плати, суворим дотриманням штатної фінансової і касової дисципліни;
 • дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, товарно - матеріальних цінностей, основних фондів;
 • стягнення в установлені терміни дебіторської й погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни.
 • Здійснювати поетапне дооснащення існуючих систем одержання та обробки інформації у виконкомі сучасною комп'ютерною і телекомунікаційною технікою;
 • Сприяти розвитку та впровадженню сучасних комп'ютерних інформаційних технологій.

IV. Права

Відділ має право:

 • Представляти бюджетну установу в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу бухгалтерського обліку, в органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.
 • Встановлювати обгрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу бухгалтерського обліку структурними підрозділами виконкому Тернівської районної у місті ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

 • Одержувати від структурних підрозділів , які підпорядковані виконкому Тернівської районної у місті ради необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.

 • Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та виконкому в цілому.

 • Приймати участь у судових засіданнях при розгляді адміністративних, господарських, цивільних та кримінальних справ в межах делегованих повноважень.

V. Організація роботи відділу

 • Відділ працює відповідно до перспективного та поточного планів роботи районної у місті ради, її виконавчого комітету та поточного плану роботи відділу.

 • Завідуючий відділом здійснює керівництво відділом, розподіляє обов'язки між працівниками, розробляє посадові інструкції, надає пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень; забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі; забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі; координує взаємовідносини з відділами, управлінням, службою, комітетами виконкому районної у місті ради; вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

 • Працівники відділу несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них посадових функціональних обов'язків.

Звіти про роботу відділу

Річний звіт головного розпорядника Річний звіт головного розпорядника Консолідований річний звіт головного розпорядника Консолідований річний звіт головного розпорядника Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по виконкому Тернівської районної у місті ради Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по виконкому Тернівської районної у місті ради Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 рік Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ЗВІТИ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік ЗВІТИ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік