Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Дні та часи прийому: Щодня з 10.00 до 12.30 та з 13.00 до 17.00
Ел.скринька: korupciya@trnvk.gov.ua
Освіта: вища
Посада: спеціаліст І категорії з питань запобігання та виявлення корупції

Склад працівників

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста І категорії з пишань запобігання та виявлення корупції виконкому Тернівської районної у місті ради

 І. Загальні положення

 • Посада спеціаліста І категорії з питань запобігання та виявлення корупції виконкому Тернівської районної у місті ради (далі-спеціаліст І категорії) віднесена до VII категорії посад органів місцевого самоврядування відповідно до ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 • Спеціаліст І категорії є посадовою особою місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо реалізації державної антикорупційної політики у виконкомі районної у місті ради і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.
 • Спеціаліст І категорії, який призначається на посаду на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законодавством України, та звільняється від виконання посадових обов'язків розпорядженням голови районної у місті ради відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 • Спеціаліст І категорії є уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконкомі районної у місті ради та безпосередньо підпорядкований голові Тернівської районної у місті ради.
 • Спеціаліст І категорії не має працівників у своєму підпорядкуванні.
 • У період тимчасової відсутності спеціаліста І категорії його посадові обов'язки виконує посадова особа, яку призначає голова районної у місті ради.
 • Спеціаліст І категорії у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», чинним антикорупційним законодавством, Етичним кодексом посадової особи виконкому Тернівської районної у місті ради; нормативними документами, які стосуються діяльності виконкому районної у місті ради; Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами; документами органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади вищого рівня; міжнародними договорами України; рішеннями Тернівської районної у місті ради та її виконавчої влади, розпорядженнями голови районної у місті ради, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, цією посадовою інструкцією.

ІІ. Основні завдання та обов’язки

 • Основними завданнями спеціаліста І категорії є:
 • підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції у виконкомі районної у місті ради;
 • надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства у виконкомі районної  місті ради;
 • участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;
 • проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції у виконкомі районної у місті ради;
 • здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у виконкомі районної у місті ради;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у виконкомі районної у місті ради.
 • Спеціаліст І категорії відповідно до покладених на нього завдань:
 • Забезпечує реалізацію єдиної державної антикорупнійної політики у виконкомі районної у місті ради.
 • Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням у виконкомі районної у місті ради, а також здійснює контроль за їх проведенням.
 • Надає іншим структурним підрозділам виконкому районної у місті ради та спеціалістам галузевого напрямку роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.
 • Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів у виконкомі районної у місті ради та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб виконкому районної у місті ради, вносить їх керівникам пропозиції що усунення таких ризиків.
 • Надає допомогу в заповненні декларацій посадовим особам виконкому районної у місті ради та депутатам районної у місті ради.
 • Інформує в установленому порядку, у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими особами виконкому районної у місті ради, про такі факти голову районної у місті ради, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.
 • Веде облік посадових осіб виконкому районної у місті ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
 • Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.
 • Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності посадових осіб виконкому районної у місті ради до вчинення корупційних правопорушень.
 • Повідомляє у письмовій формі голові районної у місті ради, Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики та спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими особами виконкому районної у місті ради.
 • Веде облік посадових осіб виконкому районної у місті ради, які є близькими особами згідно Закону України «Про запобігання корупції», та перебувають на посадах посадових осіб у виконкомі районної у місті ради.
 • Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб у виконкомі районної у місті ради, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.
 • Забезпечує разом із головним спеціалістом з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи організацію проведення перевірки осіб відповідно до Закону України «Про очищення влади».
 • Організовує та в межах своєї компетенції бере участь в проведенні службових розслідувань і перевірок з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства.
 • Забезпечує роботу «прямої» телефонної лінії з питання: «Суспільство проти корупції» у виконкомі районної у місті ради.
 • Готує звіти про роботу щодо запобігання та виявлення корупції у виконкомі районної у місті ради.
 • Запроваджує сучасні інформаційні технології автоматизованої обробки, систематизації та аналізу інформації.
 • Забезпечує здійснення в установленому порядку обміну інформацією між виконкомом районної у місті ради та іншими органами місцевого самоврядування на основі сучасних телекомунікаційних технологій.
 • Взаємодіє з органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання з метою розвитку електронних інформаційних ресурсів міста, підвищення їх якості, доступності, оптимізації пошуку, забезпечення зворотного зв'язку для вирішення питань життєдіяльності територіальної громади.

ІІІ. Права

Спеціаліст І категорії має право:

 • Отримувати від інших структурних підрозділів виконкому районної у місті ради та спеціалістів галузевих напрямків інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю.
 • Отримувати від посадових осіб виконкому районної у місті ради усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань.
 • Ініціювати перед головою районної у місті ради питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважений підрозділ завдань.
 • На безперешкодний доступ під час проведення службових розслідувань (перевірок) з урахуванням обмежень, установлених законодавством, до приміщень і територій виконкому районної у місті ради, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).
 • Брати участь в експертизі проектів нормативно-правових актів, організаційно- розпорядчих документів, що видаються виконкомом районної у місті ради, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
 • Брати участь в проведенні внутрішнього аудиту виконкому районної у місті ради в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.
 • Уносити голові районної у місті ради пропозиції з питань удосконалення запобігання та виявлення корупції у виконкомі районної у місті ради.
 • Брати участь у сесіях районної у місті ради, засіданнях виконкому районної у місті ради, вносити пропозиції з питань, віднесених до його компетенції та повноважень.
 • Приймати участь у судових засіданнях при розгляді адміністративних, господарських, цивільних та кримінальних справ в межах делегованих повноважень.

IV. Відповідальність

Спеціаліст І категорії несе відповідальність за:

 • Невиконання чи неналежне виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків.
 • Бездіяльність, невикористання або перевищення наданих йому повноважень.
 • Порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов'язаних з прийняттям на службу до органів місцевого самоврядування та її проходженням.
 • Збереження інформації про громадян, шо стала йому відома під час виконання посадових обов'язків, та інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.
 • Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку виконкому районної у місті ради.
 • Недотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.

V. Кваліфікаційні вимоги

 • Спеціаліст І категорії повинен мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційни рівнем магістра, спеціаліста, володіти державною мовою, знати основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
 • Без вимог до стажу роботи.
 • Спеціаліст І категорії повинен мати почуття відповідальності, вміти працювати з людьми, бути дисциплінованим, вимогливим, принциповим, старанним, оперативним.

 

Звіти про роботу спеціаліста

Звіт щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради за жовтень Звіт щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради за жовтень Звіт щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради за лютий 2019 року Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради за лютий 2019 року Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради Звіт про виконання пункту плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської районної у місті ради