Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Голова комітету з фізичної культури і спорту

Голова комітету з фізичної культури і спорту

Ситнік Віталій Михайлович

Дні та часи прийому: Щопонеділка, щовівторка з 10.00 до 12.30 та з 13.00 до 17.00
Ел.скринька: sport@trnvk.gov.ua
Загальний стаж: 25 років (1 рік державної служби )
Освіта: повна вища
Посада: Голова комітету з фізичної культури і спорту
Телефон: 35-12-64

Склад працівників

Ситнік Віталій МихайловичГолова комітету з фізичної культури і спорту35-12-64

ПОЛОЖЕННЯ

про комітет з фізичної культури і спорту виконкому Тернівської районної у місті ради

І. Загальні положення

 • Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Тернівської районної у місті ради ( надалі - комітет) є структурним підрозділом виконкому Тернівської районної у місті ради, утворюється районною у місті радою у межах затвердженої нею структури та загальної чисельності, їй підзвітний і підпорядкований.
 • Комітет має печатку зі своїм найменуванням і з зображенням Державного Герба України.
 • Комітет у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про боротьбу з корупцією», «Про звернення громадян», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» , «Про доступ до публічної інформації», «Про фізичну культуру і спорт», постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Державного комітету у справах сім'ї та молоді, спорту рішеннями органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади вищого рівня, рішеннями Криворізької міської ради, Тернівської районної у місті ради та їх виконавчих комітетів, іншими нормативними актами, цим Положенням.
 • Комітет здійснює виконавчі та інші функції згідно повноважень, делегованих виконкому районної у місті ради рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2011 № 259 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» .
 • Комітет очолює голова , який призначається на посаду головою районної у місті ради на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняється з роботи за розпорядженням голови районної у місті ради.
ІІ. Основні завдання та функції

 • Розробка пропозицій з формування в районі політики розвитку фізичної культури та спорту, керівництво і контроль за ходом її реалізації, прогнозування і забезпечення комплексного розвитку цієї сфери. Координація діяльності закладів фізкультури і спорту всіх форм власності, які знаходяться на території району.
 • Розробка комплексних та цільових програм з питань розвитку фізичної культури і спорту, координація і контроль їх виконання; надання раді звіту про хід і результати її виконання.
 • Доведення до суб'єктів господарювання вимог нових нормативних актів з розвитку фізичної культури і спорту, проведення нарад, семінарів з їх роз'яснення.
 • Забезпечуення впровадження функціонування системи управління якістю муніципальних послуг у виконкомі районної у місті ради з питань розвитку фізичної культури і спорту.

ІІІ. Обов'язки

 • Проводити єдину політику з питань фізичної культури і спорту через комітет, відділи, інші підрозділи виконкому, громадські організації, спортивні клуби з різних видів спорту, а також взаємодія з ними у практичному розв'язанні актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху.
 • Забезпечувати організацію і проведення районних спортивних змагань та заходів щодо участі збірних команд і спортсменів району у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
 • Створювати умови для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та у місцях масового відпочинку. Сприяти розширенню мережі спортивних секцій, груп здоров'я, загальної фізичної підготовки, спортивних клубів.
 • Вирішувати питання про надання пенсіонерам, дітям, студентам та дітям-інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами фізичної культури і спорту, а також визначати порядок компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах.
 • Сприяти організації занять фізичною культурою і спортом у системі безперервної реабілітації інвалідів (включаючи дітей з фізичними і розумовими вадами) та участі інвалідів у спортивних змаганнях.
 • Здійснювати контроль за ефективним використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються на розвиток фізичної культури і спорту.
 • Вживати заходи щодо удосконалення інформаційного й методологічного забезпечення закладів фізичної культури і спорту.
 • Здійснювати контроль за підготовкою збірних команд та спортсменів району, забезпечувати їх участь в міських змаганнях.
 • Забезпечувати широкий розвиток фізкультурно-спортивної роботи, оздоровчих послуг населенню.
 • Спільно з спортивними організаціями району проводити роботу з підготовки спортивного резерву, координувати розвиток мережі спортивних шкіл, контролювати організацію в них навчально-тренувального процесу.
 • Визначати види спорту для поширення їх на території району, затверджувати календарний план районних спортивних змагань, контролювати його виконання.
 • Сприяти роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту.
 • Сприяти розширенню мережі спортивних секцій, груп здоров'я загальної фізичної підготовки, спортивних клубів.
 • Організовувати контроль за ефективним використанням і технічним станом спортивних споруд району.
 • Вивчати потребу району у фахівцях з фізичної культури і спорту, здійснює в установленому порядку розміщення кадрів і контроль за рівнем кваліфікації тренерів-викладачів платних груп та секцій, створення відповідних умов для ефективного оздоровлення населення.
 • Організовувати своєчасний розгляд пропозицій громадян району, здійснює заходи щодо усунення причин скарг.
 • Надавати допомогу і здійснює контроль щодо організації фізкультурно-оздоровчих та спортивних клубів в районі.
 • Здійснювати планування діяльності з підготовки та оприлюднення проектів регуляторних актів, перегляд, відстеження результативності їх впливу.
 • Проводити роботу з підготовки, організаційного забезпечення, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів по правовому врегулюванню господарських відносин в межах компетенції комітету згідно із Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
 • Підготовка: рішень про прийняття та зупинення дії регуляторного .акта, скасування чи необхідність залишення його без змін або необхідність перегляду; уносять районній у місті раді пропозиції стосовно прийнятих ними рішень; - звітів про відстеження результативності дії регуляторного акта та державної регуляторної політики в районі.
 • Надає інформацію відповідно до норм діючого законодавства України.

 

ІV. Права

 • Одержувати від підприємств та організацій, об'єднань, громадських організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форм власності, необхідні дані, передбачені формами звітності та матеріали з питань, що стосуються його компетенції.
 • Вивчати і перевіряти роботу об'єднань, установ та організацій, назалежно від їх відомчої підпорядкованості і форм власності з питань, що входять до його компетенції, заслуховувати звіти їх представників з цих питань та приймати відповідні рішення.
 • Розробляти і подавати на розгляд міської ради пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації закладів фізичної культури і спорту, що відносяться до комунальної власності міста.
 • Вивчати потребу у тренерсько-викладацьких кадрах і сприяти забезпеченню ними закладів фізкультури і спорту, вивчати, узагальнювати та впроваджувати кращий тренерський досвід роботи закладів фізкультури і спорту.
 • Здійснювати контроль за створенням у закладах фізкультури і спорту безпечних умов праці всіх учасників учбово-тренувального процесу.
 • Здійснювати координацію дій педколективів , виробничих колективів різних організацій та установ з питань виховання дітей, організації їх дозвілля і оздоровлення.
 • Голова комітету має право брати участь в роботі засідань ради та виконкому, вносити на їх розгляд пропозиції з питань розвитку фізичної культури і спорту в районі.
 • Приймати участь у судових засіданнях при розгляді адміністративних, господарських, цивільних та кримінальних справ в межах делегованих повноважень.
 • Уносити пропозиції виконкому міськради щодо програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також до планів суб'єктів господарювання, розташованих на території району. З питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення.
 • Забезпечувати здійснення в установленому порядку обмін інформацією між виконкомом районної у місті ради та іншими органами місцевого самоврядування на основі сучасних телекомунікаційних технологій.
 • Запроваджувати сучасні інформаційні технології автоматизованої обробки, систематизації та аналізу інформації.
 • Сприяти розвитку та впровадженню сучасних комп'ютерних інформаційних технологій у системі державного управління.
 • Взаємодіяти з органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, громадськими організаціями з метою розвитку електронних інформаційних ресурсів міста, підвищення їх якості, доступності, оптимізації пошуку, забезпечення зворотного зв'язку для вирішення питань життєдіяльності територіальної громади.

V. Організація роботи комітету

 • Комітет працює відповідно до перспективного та поточного планів роботи районної у місті ради, її виконавчого комітету та поточного плану роботи комітету.
 • Для вирішення питання подальшого розвитку фізичної культури і спорту, обговорення найважливіших питань діяльності й розвитку дорученої сфери комітет утворюється у складі голови і членів комітету. До складу комітету можуть входить керівники інших органів управління, відомств і громадських організацій.
 • Голова комітету розподіляє обов'язки між членами комітету і координує їх діяльність.
 • Голова комітету несе персональну відповідальність за виконанням покладених на комітет завдань і здійснення ним своїх функцій.