Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Відділ культури

Відділ культури

Волошина Олена Володимирівна

Дні та часи прийому: понеділок з 11.00 до 17.00
Ел.скринька: kultura@trnvk.gov.ua
Загальний стаж: 28 років (10 років стаж державної служби)
Освіта: вища
Посада: Завідувач відділу культури
Рік народження: 1970
Телефон: 35-02-25

Склад працівників

Положення про відділ культури виконкому районної у місті ради

 

І. Загальні  положення

 

1.1.      Відділ культури є структурним підрозділом виконавчого комітету  районної у місті ради, утворюється районною у місті радою в межах затвердженої нею структури і загальної чисельності, їй підзвітний і підконтрольний, підпорядкований виконкому  районної у місті ради та безпосередньо заступнику голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради згідно із розподілом обов’язків.

1.2.            Відділ користується печатками та штампами виконкому  районної у  місті ради. 

1.3.      Відділ   у   своїй   роботі  керується  Конституцією  України,  законами  України, постановами   Верховної    Ради    України,    указами    і   розпорядженнями  Президента  України,  постановами  і   розпорядженнями  Кабінету Міністрів  України,   рішеннями    органів   місцевого   самоврядування   та  державної виконавчої  влади вищого рівня, рішеннями Криворізької  міської    ради,  Тернівської районної  у  місті  ради  та  їх   виконавчих комітетів,  іншими  нормативними  актами,  цим  Положенням.

 1.4.     Відділ  здійснює  виконавчі   та    інші    функції    згідно    повноважень,   делегованих

виконкому  районної  у  місті  ради рішенням Криворізької міської ради від 31.03.2016

№ 381  «Про  обсяг  і  межі  повноважень  районних  у  місті   рад   та   їх   виконавчих

органів».

1.5.            Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду головою районної у місті ради  на конкурсній основі або за іншою процедурою,  передбаченою законодавством  України, та звільняється з роботи за  розпорядженням голови  районної  у місті ради.

 

П. Основні завдання та функції

 

2.1.      Організація роботи щодо реалізації державної політики у сфері галузі культури в

районі.

2.2.      Сприяння відродженню та розвитку національної культури.

2.3.     Забезпечення     впровадження     і     функціонування     системи    управління    якістю

муніципальних  послуг  та  системи  управління інформаційною безпекою у             виконкомі районної у місті ради з  питань культурно-масової роботи.

2.4.Надання  безоплатної  первинної  правової  допомоги  відповідно  до  Закону   України 

«Про  безоплатну  правову  допомогу»,  у  тому  числі здійснення особистого прийому

осіб, які її потребують.       

2.5.Сприяння   розвитку    та    впровадженню   сучасних    комп’ютерних   інформаційних

   технологій  у   системі   державного   управління,   правової  допомоги  з   питань,   що

   належать до компетенції відділу.                         

2.6.Взаємодія  з  органами  місцевого   самоврядування,   суб’єктами   господарювання,   з 

      метою  розвитку  електронних  інформаційних  ресурсів  міста,  підвищення  їх

      якості, доступності, оптимізації   пошуку,  забезпечення  зворотного  зв’язку   для

      вирішення  питань життєдіяльності територіальної громади.

 

ІІІ. Обов’язки

 

 

3.1.      Створює умови для розвитку культури; сприяє відродженню осередків народної    творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських  та неприбуткових організацій на території району.

3.2.      Координує діяльність закладів культури, сприяє виконанню поставлених перед ними завдань.

3.3.Розробляє  і  вносить  пропозиції  до   проектів  програм   соціально-економічного    та

культурного розвитку району, інших цільових програм та заходів за напрямками  роботи.

3.4.Здійснює  контроль  за   діяльністю   закладів,   установ,  організацій,  засобів  масової

інформації,   суб’єктів   господарювання,    пов’язаних   з    проведенням   видовищних

заходів,   видавництвом,   тиражуванням,   розповсюдженням   фото-,   відео-,   кіно-   і

друкованої  продукції,  з  метою  попередження  пропаганди  насильства,   жорстокості, сексуальної розпусти, наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, тютюнопаління та інших шкідливих звичок серед молоді і неповнолітніх.

Надає пропозиції щодо визначення додатково території та місця, в яких заборонено розповсюдження продукції сексуального характеру та проведення видовищних заходів сексуального характеру.

Повідомляє органи ліцензування про виявлені порушення у сфері  захисту суспільної моралі, ліцензійних умов суб’єктами господарювання.

3.5.Сприяє  організації  охорони,  реставрації,  використанню  пам’яток  історії,  культури,

архітектури, містобудування,  палацо-паркових,  паркових і  садибних  комплексів,    природних заповідників, розташованих у  районі;  вносить  пропозиції  до відповідних

органів  щодо оголошення  об’єктів,  що  мають  історичну,  культурну   цінність,  пам’ятками історії або культури, які охороняються законом; інформує органи охорони

культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток, розташованих на території району; популяризують справу охорони культурної спадщини.

3.6.Організовує проведення районних заходів культурно-просвітницького, культурно-

мистецького напрямку, масових заходів з нагоди державних, професійних свят, знаменних подій, фестивалів, конкурсів, оглядів художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень.

3.7.Здійснює  облік  і  контроль  за  роботою  об’єктів  бізнесу  у  сфері  культури. Вживає

      заходи щодо проведення їх діяльності відповідно до норм чинного законодавства.

3.8.Забезпечує     здійснення   у  визначеному  порядку    надання    інформації,   звітів   на

виконання документів, які надійшли з вищих  органів  в  електронному  вигляді  та    на  паперових носіях.

3.9.Готує   проекти    розпоряджень    голови районної у місті ради, рішень за напрямками

      роботи відділу, подає їх на розгляд районної у місті ради та виконкому.

3.10.        Здійснює підготовку, забезпечує прийняття, відстеження результативності та перегляд

      регуляторних актів згідно з повноваженнями.

3.11.        Забезпечує  своєчасний  розгляд  пропозицій,  заяв  і  скарг громадян  та  їх  об’єднань, 

     вживає заходи щодо усунення причин виникнення скарг; проводить прийом громадян.

 

IV. Права

 

Відділ має право:

4.1       Отримувати необхідну інформацію від відповідних установ для виконання завдань відділу.

4.2       Здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції.

4.3       Вносити пропозиції до місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики в галузі культури та державної мовної політики.

4.4       Вносити пропозиції щодо призначення і звільнення з посад керівників закладів культури, які відносяться до комунальної власності міста.

4.5       Залучати фахівців всіх закладів культури, (за погодженням з їх керівниками)  для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

4.6       Скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до повноважень відділу.

 

V. Організація роботи відділу

 

5.1.    Відділ працює  відповідно  до  перспективного  та  поточного планів роботи районної у

          місті  ради, її виконавчого комітету та поточного плану  роботи відділу.

 

5.2.   Завідувач    відділу     здійснює     керівництво    відділом,    розподіляє    обов’язки   між     

         працівниками,  розробляє  посадові  інструкції,  надає  пропозиції  щодо призначення на

         посади,  звільнення  з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення

         вакансій,  заохочення  та  накладення  стягнень;  забезпечує  систематичне   підвищення

         кваліфікації  працівників,  контролює  стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі;

         забезпечує  роботу  з  ведення  діловодства  у   відділі;   координує   взаємовідносини   із

         структурними  підрозділами,  спеціалістами галузевих напрямків  виконкому районної у

         місті  ради;  вносить  пропозиції  щодо вдосконалення роботи відділу, несе персональну

         відповідальність  за  виконання  покладених  на  відділ  завдань.

 

5.3.   Працівники    відділу    несуть   дисциплінарну  відповідальність   за   невиконання   або 

         неналежне  виконання  покладених  на  них  функціональних  обов’язків.